kiagenefa

داستان لوگوی کیاژن فناور آریا

لوگوها و تصاویر استفاده شده در مکان ها و زمان های مختلف دارای معانی و مفاهیم خاصی هستند و این نشانه ها روح و خط مشی صاحب خود را به نمایش می گذارند بدون استثنا تمامی شرکت های خارجی دارای طراحی خاص بوده که حکایت از شروع، تاریخچه و اهداف آن شرکت ها هستند شاید باورتان نشود ولی طراحان حرفه ای مفاهیم زیادی را توسط چند شکل ساده به نمایش می گذارند که توضیح نوشتاری آن چندین خط را شامل می شود به همین ترتیب لوگوی انحصاری شرکت کیاژن فناور دارای مفاهیمی از قبل تعیین شده به صورت زیر است که به اختصار به حضورتان معرفی می شود:

man thinking vector character

۱.مفهوم فعالیت در حوزه زیست و پزشکی :Untitled 4

برای القا مفاهیم فعالیت در حوزه زیست و پزشکی از المان های زیستی سلول و DNA و مار استفاده شده است.

۲.مفهوم روحیه تیمی:Untitled 3 1

همانطور که در تصویر مشخص است لوگو این شرکت از سه دایره به هم چسبیده به صورت سه سلول به هم چسبیده طراحی شده است که نمایانگر مفهوم روحیه تیمی است .

۳.مفهوم سرزندگی و پویایی :Untitled 8

استفاده از المان سلول و سلولهای به هم چسبیده نمایانگر مفهموم سرزندگی، پویایی و جوانی است که حتما در شرکت های خارجی المان سلول تنها را به عنوان المان سرزندگی و پویایی مشاهده کرده اید.

۴.القا تصویر رشته DNA:Untitled 1

به جهت معرفی تمرکز شرکت لوگو به طور کلی به شمایل رشته DNA در هم تنیده و دارای پیوندهای هیدروژنی و دو انتهای آزاد طراحی شده است .

۵.درج کلمه کیاژن در لوگو:Untitled 6

دایره سمت راست نمایانگر حرف کا می باشد که درون لوگو تا خورده است دایره میانی دارای دو نقطه به صورت دو مستطیل کوچک و جداست که نمایانگر حرف یا و دو نقطه آن می باشد به همچنین در دل دایره سوم حرف ژ با سه نقطه مشخص شده و در انتها حرف نون با یک نقطه دایره سوم را جمع می کند .

۶.رنگ سازمانی: Untitled 9

نام شرکت به صورت حروفی به رنگ قرمز در زیر لوگو درج شده و لوگو به رنگ مشکی طراحی شده است که نمایانگر رنگی سازمانی قرمز و مشکی است.