موارد لیست پایین به درخواست دانشجویان و اساتید گرانقدر به صورت بسته بندی کوچکتر از استوک‌های حجیم تهیه شده‌اند بدین صورت مصرف کننده‌گان عزیز هزینه کمتری برای مقدار مورد نیاز از ماده مصرفی را پرداخت می‌کنند تمامی موارد زیر از استوک های اصلی تهیه شده‌اند. به دلیل استقبال و درخواست شما عزیزان این شرکت سعی در گسترش لیست زیر دارد . 

IPTG5gr 

IPTG1gr 

DTTDithiothreitol- 1 gr

DMSO-25ml-Sterlized 

DMSO-15ml-Sterlized

Isopropanol-100ml

Glycerol-100ml-not sterile

Chloroform-250ml

Chloroform-100ml

Boric Acid-500g

Tris Base-100gr

Tris Base-500gr

Tris hydrochloride100gr 

D(+)Glucose100gr  

Isopropanol-250ml 

Glycin-250gr

Glycin-500gr

Agar Agar-100gr

LB Broth100gr

Yeast Extract-500gr

10X TBE Buffer 

Equilibrated phenol-100ml

Equilibrated phenol-50ml

Equilibrated phenol-25ml

X-gal-100mg 

2-Mercaptoethanol-5ml 

Phytagel Agar-500gr

Phytagel Agar-100gr

Kanamycin monosulfate-1 gr

EDTA-500gr 

Murashige and Skoog Salt mixture for 10 Litre 

Silver nitrate-10g

MOPS-10g